به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

تامین مالی

هدف از تشکیل کمیته تامین مالی:

 

 

 

 

اعضای کمیته تامین مالی:

 

 

 

دستاوردهای کمیته تامین مالی:

 

 

 

برنامه های در حال اجرا:

 

 

 

برنامه های آتی کمیته تامین مالی:

 

 

 

افراد واجد شرایط عضویت در این کمیته: