به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

مشاوره

هدف از تشکیل کمیته مشاوره:

 

 

 

 

اعضای کمیته مشاوره:

 

 

 

دستاوردهای کمیته مشاوره:

 

 

 

برنامه های در حال اجرا:

 

 

 

برنامه های آتی کمیته مشاوره:

 

 

 

افراد واجد شرایط عضویت در این کمیته: