به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

همايش کارآفرينی زنان دانش آموخته دانشگاهی (تهران- 1385)

همايش کارآفرينی زنان دانش آموخته دانشگاهی (تهران- 1385)