به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

همايش کارآفرينی زنان و راه‌کارهای بررسی توسعه کارآفرينی (تهران- 1384)

همايش کارآفرينی زنان و راه‌کارهای بررسی توسعه کارآفرينی (تهران- 1384)