به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

همایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران (تهران_1395)