به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن ملی زنان کارآفرین ( نوبت اول)