به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

انتشارات

كاربران گرامي ميتوانيد نشريه ها و ويژه نامه هاي انجمن را از لينك هاي زير دريافت نمائيد.

   ویژه نامه داخلی انجمن زنان مدیر کارآفرین- تابستان 93

ویژه نامه دهمین همایش کارآفرینی زنان- بهمن ماه 92

ویژه نامه داخلی انجمن زنان مدیر کارآفرین- پاییز 92

ویژه نامه نهمین همایش کارآفرینی زنان- بهمن ماه 1391

ویژه نامه هشتمین همایش کارآفرینی زنان- بهمن ماه 1390

ویژه نامه هفتمین همایش کارآفرینی زنان- اسفند ماه 1389

ویژه نامه ششمین همایش کارآفرینی زنان- اسفندماه 1388

ویژه نامه پنجمین همایش کارآفرینی زنان- اسفندماه 1387

ويژه نامه چهارمين همايش انجمن زنان مدير كارآفرين - بهمن ماه 1386

مجموعه مقالات سومین همایش کارآفرینی زنان- اسفندماه 1385

مجموعه مقالات دومین همایش کارآفرینی زنان- بهمن ماه 1384

مجمومه مقالات اولین همایش کارآفرینی زنان- اسفندماه 1383

نشريه داخلي انجمن زنان مدير كارآفرين - آذرماه 1386

نشريه داخلي انجمن زنان مدير كارآفرين - بهار و تابستان 1387

نشريه داخلي انجمن زنان مدير كارآفرين -پاييز 1388