به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

كارآفريني زنان در توسعه خدمات شهري

تأثيرگذاري كارآفريني زنان در توسعه خدمات شهري

تشكيل شوراي محلي، امكان مناسبي براي مشاركت مردم در اداره امور شهري است. به عبارتي از اين طريق شهروندان مي توانند در مديريت پروژه ها و خدمات محلي نقش مؤثري ايفا كنند.
تجربه ساير كشورها نشان مي دهد كه اين سازوكار توانسته است قدرت اراده مردم را در تصميم سازي و تصميم گيري هاي محلي به طور جدي وارد كند. به طور مثال در فرانسه براساس مصوبه پارلمان، اداره بسياري از نهادهاي اجتماعي مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و برخي ديگر از نهادهاي عمومي را به شوراهاي محلي واگذار نموده است.
به طور كلي انتقال مسئوليت اداره شهر به مردم، آثار عديده اي به جاي مي نهد كه برخي از آنها عبارتند از: تمركز زدايي، بهره گيري بهينه از امكانات، كاهش هزينه ها، مشاركت در تصميم گيري، تأمين منابع مالي خدمات شهري و افزايش رفاه اجتماعي.
در اين ميان توجه به ظرفيت بالقوه و بلااستفاده نيمي از جمعيت كشور يعني زنان حائز اهميت است. فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت حضور فعال، مسئولانه و مدبرانه زنان در اداره شهرهاي بزرگ ازجمله تهران مي تواند در رفع و يا كاهش بسياري از معضلات شهري مفيد و مؤثر واقع شود طراحي و تدوين الگوي مشاركت زنان صاحب ايده و مستعد در عرصه كسب و كار و كارآفريني، متناسب با ساختار اجتماعي و اقتصادي و بويژه بافت فرهنگي شهري مي تواند بعنوان ايده اي نو در شرايط بحراني امروز مديريت شهري طرح شود.
بروز و ظهور توانمنديهاي اين منبع انساني عظيم، ضمن آنكه تأثير بسزائي در كاهش هزينه هاي پروژه هاي خدماتي و عمراني خواهد داشت، فرهنگ شهرنشيني را توسعه و فعاليت هاي كارآفريني را ترغيب و ترويج مي نمايد.
در تجربه بسياري از كشورها اين آثار مشهود است. به طور مثال در كنيا زنان بعنوان برپاكننده پيكار ملي براي حفظ محيط زيست، «جنبش كمربند سبز» را با هدف مبارزه ريشه اي با پيشرفت صحرا، ايجاد فضاي سبز و نگهداري آب و خاك رهبري كردند. با اجراي اين طرح در بيش از هزار قلمستان احداث شده چند ده ميليون درخت كاشته شده است و تعداد زنان شاغل در قلمستان هاي اين طرح در حدود 8 هزار نفر است كه رقم قابل توجهي در ايجاد اشتغال براي زنان به شمار مي رود. نمونه ديگر موفق مشاركت زنان در ساخت مسكن در سان‌خوزه، پايتخت كاستريكا مي باشد. زنان نماينده بيش از 30 هزار خانواري كه منشأ روستايي داشته و در زاغه هاي حومه شهر به سر مي برند، با شعار «خانه نه زاغه» همه امور ساخت و ساز را از سرپرستي گروه كارگران تا سازماندهي هزاران داوطلبي كه وقت آزاد خود را صرف كار در اين طرح كرده بودند، بدست گرفتند و خانه هايي به صورت دسته هاي صدواحدي با شكل هاي متنوع و منطبق با ويژگي هاي محلي ساختند. زنان كارآفرين مي توانند از طريق مشاركت هاي سازمان يافته نسبت به بسياري از امور شهري مانند بهبود مديريت محيط زيست، توسعه مراكز فرهنگي، اجراي فعاليت هاي عمراني، تأسيس ايمني شهري و تأسيس نهادهاي جديد خدمات شهري نقش مهمي ايفا نمايد.
اينك كه كارآفريني زنان همچون ساير فعاليت هاي جامعه زنان به صورت خودجوش و نه براساس برنامه و سياست هاي كلان در مسير توسعه قرار گرفته، فرصت مناسبي را براي شوراهاي محلي فراهم مي سازد كه از اين توان در ساماندهي و خدمات شهري بهره برند. متقابلاً نيز شوراهاي محلي خود امكان مناسبي براي توسعه كارآفريني زنان در عرصه خدمات شهري است، چه از اين طريق مي تواند زمينه را براي اداره امور خدمات محلي و نيز ايجاد كسب و كارهاي جديد مبتني بر طرح ايده هاي نو در توسعه خدمات شهري فراهم سازد.
درايت و تدبير شوراهاي محلي كمك خواهد كرد تا فرصت هاي بدست آمده سوخته نگردد.