به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

22 مرداد روز ارج نهادن به مشارکت اجتماعی وفرهنگ همیاری ویاریگری است.

 

 

 

22 مرداد روز ارج نهادن به مشارکت اجتماعی وفرهنگ همیاری ویاریگری است.

درجهان پرمخاطره امروز مشارکت امکان درگیرشدن همه مردم درامور مربوط به ماندگاری وسازگاری رافراهم   میکند. مشارکت چون با آموزش همراه است فرصت و بستر توانمندی بصورت عادلانه برای همه افراد فراهم می‌آورد. مشارکت فرصتی رهایی بخش است و جوامع را از جهالت، ناکارآمدی، فقر و خمودگی رها کرده و به سمت نوآوری و خلاقیت و جستجوی راه حلهای جدید برای افزایش        تاب آوری پایدار هدایت می‌نماید. مشارکت در قالب      انجمن ها و تشکل‌ها تمرین دموکراسی و نشانه رشد و بالندگی جامعه مدنی است.  

 ?‍?تجربه زنان روستایی در برخی از نقاط جهان نشان می‌دهد تشکیل انجمن های زنان روستایی و تشکلها میتواند روند مشارکت درزمینه آموزش وتوسعه پایدار راتسهیل کند و زنان خود  مسئولیت بخشی ازفرآیند آموزش را بر عهده گرفته وکارتیمی ومشارکتی را به عنوان یک مهارت تمرین کرده وبکار می‌گیرند.  ازبُعد فردی فضای دوستانه وگفتگو محوری که درآن زنان باگفتگوهای دوستانه، به اشتراک گذاشتن تجربیات؛ زمینه کاهش فشارهای روانی روزمره،افسردگی واضطراب فراهم کرده ودرحقیقت نوعی بهداشت روانی است.   

 

RuralWomenIssues@