به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

زنان کارآفرین پیشگام در تحقق توسعه

سرکار خانم فيروزه صابر

جمعی از زنان کارآفرين و صاحب کسب و کار به قصد اشاعه فرهنگ کارآفرينی در جامعه زنان قدم پيش نهادند تا داوطلبانه با انباشت تجارب خود نهادی تشکيل دهند که مروج اين تفکر شود.
اين مسير با هدف گذاری توسعه ظرفيت مديريت زنان کارآفرين و صاحب کسب و کار و نيز ترغيب جوانان صاحب ايده های خلاق به سوی کارآفرينی و به نام انجمن زنان مدير کارآفرين آغاز شد.
انجمن دامنه فعاليت خود را در سراسر ايران اعم از شهر و روستا معين نمود و بر همين اساس همواره در پی آن بوده که زنان صاحب کسب و کار و کارآفرين در تعامل با يکديگر بتوانند ضمن افزايش توان و ظرفيت‌های علمی و تجربی خود پيوند سازمان‌يافته ای با عناصر مؤثر در محيط کارآفرينی از جمله دولت، تشکل‌های حرفه‌ای و نهادهای عمومی پيدا کنند. مضاف به آنکه اين همه تجارب را به نسلی که از اين پس هم حضورش در بازار کار نياز است و هم خود نيازمند کار، در مسيری سمت و سو دهند که با خلق ايده و ابتکار و نوآوری مأنوس شوند و در فرآيند کارآفرينی توان تبديل ايده به عمل را کسب کنند. چه از اين راه هم اشتغال رونق خواهد يافت و هم عناصر مولد و خلاق و کارآفرين رو به تزايد خواهند رفت.
حضور اثربخش و پرنقش در عصر پرشتاب امروز ويژگی هايی را می طلبد که تماماً در عناصر کارآفرين يافت می شود. او که اينک به نام موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی معروف شده است.
از اين رو انجمن وظيفه خود ميداند که نسبت به کشف و شناسايی الگوهای موفق کارآفرين و نيز کمک به پرورش ايده های خلاق در مسير کارآفرينی کوشش کند. به اين دليل مشتاق است که همه زنان کارآفرين و صاحب کسب و کار در سطح ملی همراه و همگام، اهداف انجمن را تحقق بخشند.
پيشاپيش حضور همه کارآفرينان و صاحبان کسب و کار را به انجمن خوش‌آمد می گوئيم.