به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اهداف و استراتژي ها

 

 1-ترويج و توسعه کارآفرينی

2-کمک به بهبود و اصلاح سياست های حمايتی از زنان کارآفرين

3-نهادينه ساختن فعاليت های آموزشی، پژوهشی،مشاوره‌ای و ترويجی در زمينه کارآفرينی

4-فراهم ساختن زمينه لازم برای پرورش ايده های خلاق در ورود به عرصه کارآفرينی

5-کمک به سامان دهی فعاليت های مرتبط با کارآفرينی

6-کمک به پيوند منطقی و متناسب ميان کارآفرينان و دولت و بانک ها و ساير ذی نفعان    

۷-کمک به ایجاد شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی ميان زنان کارآفرين در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی