به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

تاريخچه

انجمن زنان کارآفرین

انجمن زنان کارآفرين به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرينی در جامعه زنان ايرانی به دنبال اجرای موفق "طرح ملی ترویج فرهنگ کارآفرینی و توان افزایی زنان کارآفرین" به همت تعدادی از کارآفرينان و صاحبان کسب و کار شکل يافته و در اسفند ماه ۱۳۸۳ مجوز فعالیت خود را از وزارت کار و امور اجتماعی با نام انجمن صنفی زنان مدیرکارآفرین و به فاصله چندماه بعد از وزارت کشور با نام انجمن ملی زنان کارآفرین دریافت داشته و انجمن را به ثبت رسانده است.

مؤسسين و اعضای انجمن به منظور پایدار سازی طرح ملی ترویج فرهنگ کارآفرینی و توان افزایی زنان کارآفرین که برای اولین بار در کشور و در سطح ملی موضوع کارآفرینی زنان را مطرح و از طریق برنامه های مستمر و هماهنگ آموزشی، مشاوره ای و تهیه فیلم و خبرنامه و برگزاری سمینارهای آموزشی در سطح مدیران ارشد استان ها ترویج کرد، ضمن برخورداری از تجارب مؤثر در فرآيند کارآفرينی و طی مسير ايجاد و توسعه کسب وکارهای جديد در تعامل و هم انديشی با يک ديگر، ضرورت حرکت جمعی در اين راه را حس کرده و بر آن شدند تا نسبت به ايجاد تشکلی حرفه‌ای اقدام نمايند. چه از اين طريق ضمن ارتقاء ظرفيت مديريت کارآفرينان، پيوند با ديگر عناصر مؤثر در محيط کارآفرينی از جمله دولت، سازمان های غير دولتی مرتبط، نهادهای عمومی هم چون بانک ها و دانشگاه ها تسهيل خواهد شد. مضاف بر آن که اين جمع نيز زمينه پرورش و توسعه استعدادهای جوا ن دارای ايده های خلاق در عرصه کارآفرينی را فراهم خواهد ساخت.