به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

هیات مدیره

 

  • رییس هیئت مدیره: فخرالسادات محتشمی پور

 

  • نایب رئیس: زهرا نقوی    

 

  • خزانه دار: شیرین پارسی 

 

  • دبیر: رزیتا مرادی

 

  • عضو‌علی البدل: پریدخت ورشوچی

 

  • بازرس اصلی: فرحناز مرادی

 

  • بازرس علی البدل: ندا حسینی

 

  • خزانه دار: شیرین پارسی

 

 

ساختار تشکیلات:

این انجمن که عضو پذیر بوده و هیئت مدیره آن هر دوسال یک بار توسط مجمع عمومی انتخاب می شود، با ایجاد کمیته ها و کارگروه های تخصصی برنامه های تعیین شده را اجرا می کند.

کمیته های هفت گانه انجمن به شرح زیر است:

 

عضویت، ارتباطات، آموزش و مشاوره، پژوهش، شعب و دفاتر نمایندگی، مالی، اجرایی

کارگروه های پنج گانه انجمن نیز به شرح زیر است:

صنعت و تجارت، صنایع دستی و گردشگری، کشاورزی و محیط زیست، کارآفرینی اجتماعی و آی تی