به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

کارگروه کارآفرینی اجتماعی

هدف از تشکیل کارگروه  کارآفرینی اجتماعی:

 

 

 

 

اعضای کارگروه  کارآفرینی اجتماعی:

 

 

 

دستاوردهای کارگروه  کارآفرینی اجتماعی:

 

 

 

برنامه های در حال اجرا:

 

 

 

برنامه های آتی کارگروه: