به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اعضای انجمن حامیان اصلی همایش

برگزاری هر همایشی علاوه بر دغدغه های علمی و تخصصی نگرانی هایی را در زمینه  تأمین بودجه لازم آن برای تصمیم گیران و مجریان به وجود می آورد. انجمن با توجه به تجارب پیشین در این زمینه نگرانی زیادی ندارد اما همایش یازدهم با توجه به این که در خارج از تهران برگزار می شود، از همایش های ده گانه انجمن متمایز بود. از این رو بخش عمده ای از تلاش دبیراجرایی و همکاران وی مصروف تأمین بودجه و توجیه مشارکت کنندگان در این زمینه شد. با توجه به مشکلات اقتصادی که در شرایط موجود دامنگیر بخش دولتی و خصوصی است، این کار با سختی زیادی روبرو بود که در نهایت اعضای انجمن مثل همیشه سخاوتمندانه به یاری تیم برگزار کننده آمدند تا در برگزاری موفق همایش در جهت نیل به اهداف و مأموریت های انجمن سهمی را از آن خود کنند.

در این جا آن چه اهمیت دارد میزان کمک ها نیست بلکه هم دلی و همراهی قابل تحسین اعضاست که از اهمیت و ارزش والایی برخوردار است.

یادآور می شود در حال حاضر از بخش خصوصی، سازمان عمران کرمان، هواپیمایی ماهان، ارگ جدید، قطار جوپار و آژانس مسافرتی مهد امیران گشت، بانک اقتصاد نوین و .... در برگزاری همایش مشارکت مالی داشته اند و رایزنی های بسیار با دیگر بانک ها و شرکت ها و آژانس ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.