به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اساسنامه

فصل اول- کلیات

ماده 1- در اجرای ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایی و با اهداف ذیل که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد انجمن صنفی کارفرمایان زنان مدیر کارآفرین تشکیل می گردد.

ماده 2- نام انجمن: انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین می باشد.

ماده 3- مرکز اصلی و حوزه فعالیت:

1-3- اقامتگاه قانونی و مرکز اصلی: تهران، خ وزراء، کوچه ششم- پلاک 6 طبقه 3

2-3- حوزه فعالیت: ایران

تبصره: هر زمان که ایجاب نماید هیئت مدیره می تواند اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را تغییر داده، مراتب را ضمن انتشار در روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع وزارت کارواموراجتماعی برساند.

ماده 4- اهداف، وظایف و اختیارات انجمن:

1-4- اهداف: فراهم نمودن موجبات کیفیت و بالابردنمیزان بهره وری و دفاع از حقوق اعضاء در کلیه مراحل و مجامع.

اهداف:

1-1-4- توسعه و ترویج کارآفرینی

2-1-4- کمک به اصلاح و بهبود سیاست های حمایتی از زنان کارآفرین

3-1-4- نهادینه ساختن فعالیت های آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و ترویج کارآفرینی

4-1-4- کمک به ساماندهی فعالیت های مرتبط با کارآفرینی زنان

5-1-4- کمک به ایجاد تعامل منطقی و مناسب میان کارآفرینان، دولت، بانکها و سایر مراجع ذیربط

6-1-4- ایجاد شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی میان زنان کارآفرین در سطح محلی، ملی و جهانی

2-4- اختیارات و وظایف

1-2-4- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء

2-2-4- جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.

3-2-4- برنامه ریزی برای تأمین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها

4-2-4- کوشش در ارتقای ظرفیت تولید، با بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت

5-2-4- کوشش درجهت هماهنگی در آموزش و تأمین نیروی انسانی موردنیاز، همکاری با وزارت کارواموراجتماعی و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار

6-2-4- همکاری درجهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن

7-2-4- قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادههای رسمی در انجام وظایف و تکالیف که این دستگاه ها به کانونهای استانی انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها

8-2-4- عضویت و ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانونهای استانی، در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور

9-2-4- جمع آوری حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود.

10-2-4- همکاری با انجمن های صنفی کارگری یا کانونهای استانی و دیگر انجمن های صنفی کارفرمایی و سایر تشکل های کارفرمایی

11-2-4- ارائه نظر مشورتی و حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط

فصل دوم

شرایط عضویت و منابع مالی

ماده 5- عضویت کلیه کارفرمایان واجد شرایط در انجمن صنفی آزاد است و هیچکس را نمیتوان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع کرد.

ماده 6- شرایط عضویت اشخاص حقیقی (نمایندگان اشخاص حقوقی)

1-6- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-6- متدین به یکی از ادیان رسمی

3-6- داشتن حداقل 18 سال تمام سن

4-6- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه

5-6- اقامت در حوزه فعالیت انجمن صنفی

6-6- پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب

7-6- نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد

8-6- شاغل بودن در صنعت یا حرفه مربوط و ادامه اشتغال

9-6- شرکتهای مرتبط بایستی دارای جواز تأسیس یا پروانه بهره برداری معتبر شده باشند

تبصره یک: هریک از اعضاء که شرایط عضویت صنفی را از دست دهد از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می شود ولیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

تبصره دو: تعیین ضوابط عضویت در انجمن صنفی از اختیارات مجمع عمومی بوده و هیئت مدیره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومی ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان می باشد. چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می تواند اعتراض خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح و تصمیمات مجمع در این مورد قطعی و لازم الاجراست.

تبصره سه: انجمن می تواند حامیان کارآفرینان را که در زمینه های آموزشی، پژوهشی، مشاوره­ای، ترویجی و ارائه تسهیلات و اعتبارها به صورت حقیقی و یا حقوقی هم چون دانشگاه و یا دانشگاهیان، پژوهشگران، بانک ها و موسسات اعتباری، مدیران نهادهای دولتی و یا تشکل های حرفه ای مرتبط با موضوع کارآفرینی را به عضویت افتخاری خود درآورد عضو افتخاری مشمول بندهای 4-6- ، 5-6 ، 6-6 ، 8-6 ، 9-6 ، نخواهد بود.

ماده 7- شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضاء:

1-7- آراء صادره از دادگاه قضایی و مراجع حل اختلاف مبنی بر تخلف عضو

2-7- تغییر شغل به نحوی که مغایر ماده 4 این اساسنامه باشد

3-7- عدم پرداخت حق عضویت با توجه به ماده 10 اساسنامه و به مدت حداکثر یک سال

4-7- عدم رعایت مفاد اساسنامه

ماده 8- منابع مالی انجمن صنفی عبارتست از:

1-8- ورودیه برای هر عضو 000/000/1 ریال که فقط برای یک بار دریافت می گردد.

2-8- حق عضویت سالیانه 000/200/1 ریال خواهد بود.

3-8- کمکهای مالی داوطلبانه اعضاء در حد توانایی و اختیار آنان

تبصره: دریافت و جمع آوری هرگونه کمک، ورودیه و حق عضویت باید بموجب قبضهای چاپی شماره داری صورت گیرد که به امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار انجمن صنفی رسیده باشد.

ماده 9- کلیه اعضاء انجمن صنفی موظفند هرساله حق عضویت خود را به انجمن صنفی پرداخت و رسید دریافت نمایند.

تبصره: هیئت مدیره انجمن صنفی نمی تواند منابع مالی انجمن را در خارج از حدود مقرر در این اساسنامه مصرف نماید.

ماده 10- چنانچه هر یک از اعضاء در مدت یک سال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه دار به آنان کتباً اخطار می شود. درصورتی که حداکثر ظرف سه ماه پس از اخطار، عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضویت ننماید از عضویت در انجمن اخراج و قبول مجدد عضویت آنان مستلزم تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

تبصره: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر اعضاء با هیئت مدیره است.

فصل سوم

ارکان انجمن صنفی

ماده 11- ارکان انجمن صنفی عبارتست از:

1- مجمع عمومی

2- هیئت مدیره

3- بازرسان

ماده 12- مجمع عمومی عالیترین رکن انجمن صنفی است، که از اجتماع اعضای حقیقی تشکیل می شود و دارای دو نوع اجلاس است:

1- مجمع عمومی عادی

2- مجمع عمومی فوق العاده

ماده 13- مجمع عمومی عادی: جلسات مجمع عمومی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت خواهد داشت و درصورتی که این حدنصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله حداقل 15 روز و حداکثر 30 روز با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد.

تبصره یک: تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل با آراء حداقل نصف بعلاوه یک افراد حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره دو: چنانچه بازرسان یا یک سوم اعضاء انجمن تشکیل مجمع را ضروری تشخیص داده، از هیئت مدیره درخواست نمایند هیأت مدیره باید ظرف 15 روز اقدام نماید. درصورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی، بازرس یا بازرسان می توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. هم چنین درصورت خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی یک سوم از اعضاء می توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند.

ماده 14- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

1- تصویب اساسنامه (در مجمع موسس)

2- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش هیئت مدیره و بازرسان

3- بررسی و تصویب تراز مالی انجمن صنفی

4- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های مربوط به انجمن صنفی

6- تعیین خط مشی انجمن صنفی

7- شور و اخذ تصمیم درمورد کلیه مسائلی که در دستورجلسه مجمع قرار دارد مشروط به آنکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

8- تعیین محل مرکز اصلی و تصویب تغییر آن و یا تفویض اختیار به هیئت مدیره در این زمینه.

ماده 15- مجمع عمومی فوق العاده- بنا به دعوت هیئت مدیره یا بازرسان و یا به تقاضای کتبی یک سوم از اعضاء تشکیل می شود و اختیارات آن به شرح زیر است:

1- تغییر و اصلاح اساسنامه

2- عزل انفرادی یا اجتماعی اعضاء هیئت مدیره و یا بازرسان

3- تغییر و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت ماهیانه اعضاء

4- تصویب الحاق به کانون و یا انجمن های صنفی دیگر

5- انحلال انجمن صنفی و انتخاب اعضای هیئت تصفیه

6- تصمیم گیری در مورد همکاری و یا ائتلاف با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمایی

ماده 16- جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آراء حاضرین نافذ خواهد بود

تبصره: چنانچه مجمع عمومی فوق العاده بار اول نصاب لازم را بدست نیاورد و بار دوم به فاصله حداقل 15 روز و حداکثر 30 روز با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آن با اکثریت سه چهارم آراء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود

ماده 17- هیئت مدیره و بازرسان می توانند در مواقع ضروری مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند

تبصره: فاصله بین تاریخ انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع 15 تا 30 روز خواهد بود آگهی های دعوت باید در روزنامه کثیرالانتشار معین شده در اساسنامه درج شود.

ماده 18- اخذ رأی در مجامع عمومی علنی است به جز مواردی که در اساسنامه پیش بینی شده و یا نسبت به آن در مجمع عمومی اخذ تصمیم بعمل آید.

ماده 19- حق رأی در مجامع عمومی غیر قابل انتقال به دیگری است.

ماده 20- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی با رأی کتبی و مخفی باید صورت گیرد.

ماده 21- ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی:

1- مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی اداره می شود چنانچه انتخاب مسئولان انجمن در دستورکار مجمع باشد سه نفر به عنوان اعضاء هیئت نظارت از بین حاضران انتخاب می شود.

2- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تنظیم و به امضاء هیئت رئیسه مجمع خواهد رسید.

3- کلیه صورتجلسات، لیست اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتیجه انتخابات، نسخ اساسنامه تصویبی و تأیید صحت انتخابات باید به امضاء هیئت رئیسه و یا درصورت نیاز هیئت نظارت برسد.

4- مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین یا غایبین نافذ خواهد رسید.

ماده 22- هیئت مدیره مسئول اداره امور انجمن صنفی و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء می باشد تعداد اعضاء اصلی هیئت مدیره 3 نفر و تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر می باشد که برای مدت 2 سال از بین اعضاء انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره: تا تعیین هیئت مدیره جدید حفظ کلیه دارائیهای انجمن بر عهده اعضای هیئت مدیره قبلی خواهد بود.

ماده 23- اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب و ضمن تنظیم و امضاء صورتجلسه ای اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی و صدور کارت شناسایی به وزارت کاروامور اجتماعی تسلیم می نمایند.

تبصره یک: هیئت مدیره می تواند یک نفر را به عنوان دبیر از بین اعضاء یا خارج از اعضاء انتخاب و قسمتی از وظایف خود را به وی تفویض نماید.

تبصره دو: درصورتی که دبیر انجمن صنفی از اعضاء هیئت مدیره نباشد می تواند در جلسات بدون حق رأی شرکت نماید.

تبصره سه: هیچکس نمی تواند در بیش از یک انجمن صنفی عضو هیئت مدیره یا بازرس باشد.

ماده 24- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره یک: غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هریک از اعضاء اصلی هیئت مدیره گردد موجب استعفاء از سمت عضویت در هیئت مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نموده اند جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد.

تبصره دو: تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر بر عهده رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده 25- هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف دوماه پس از دریافت گواهی ثبت انجمن صنفی از وزارت کارواموراجتماعی، حسابی به نام انجمن صنفی و با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار در یکی از بانکهای کشور افتتاح و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانکی مزبور واریز نماید.

ماده 26- رئیس هیئت مدیره و دبیر و خزانه دار مشترکاً صاحبان امضاء، اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالی به عهده آنان می باشد.

تبصره: کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی به امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر و مهر انجمن و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر و امضای ثابت خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

ماده 27- درصورت استعفاء، فوت و یا فقدان صلاحیت هریک از اعضاء هیئت مدیره، به جای آنان اعضاء علی البدل با توجه به تقدم آراء جایگزین عضو مزبور خواهند شد.

ماده 28- هیئت مدیره انجمن صنفی مکلف است دست کم سه ماه قبل از پایان دوره مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند.

تبصره: چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره، به هر علتی تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلفند انحلال انجمن صنفی را به وزارت کارواموراجتماعی و سایر مراجع ذیربط اعلام نمایند.

ماده 29- وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

1- اجرای مصوبات مجمع عمومی

2- حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء

3- افتتاح و یا بستن حساب در بانکها

4- خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول مشروط بر آنکه به منظور جلب نفع نباشد.

5- حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان.

6- انعقاد قراردادهای دسته جمعی به نمایندگی از اعضاء با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمائی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین آیین نامه و اساسنامه انجمنهای صنفی

7- استخدام، عزل و نصب کارمندان اداری

8- دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه

9- تهیه و ارائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی

10-تهیه و تنظیم تراز مالی و همچنین پیش بینی بودجه سال آتی جهت ارائه به مجمع عمومی

11-تدوین آیین نامه های داخلی

12- تعیین میزان حق عضویت اعضاء براساس جدول تعیین شده از طرف مجمع عمومی

13- اعلام کتبی تشکیل جلسه مجمع عمومی 15 روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت کار و امور اجتماعی

14- تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء

15- تشکیل کمیته های مختلف درصورت نیاز ازقبیل:

الف- کمیته حقوقی

ب- کمیته حل اختلاف

ج- کمیته بررسی و تدوین آیین نامه ها

د- کمیته آمار و اطلاعات

ه- کمیته رفاهی

و- کمیته تدارکات و پشتیبانی

ماه 30- وظایف رئیس هیئت مدیره:

1- اداره جلسات هیئت مدیره

2- دعوت اعضاء هیئت مدیره به تشکیل منظم جلسات

3- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی

4- ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی جهت اجرا

5- انجام سایر مواردی که با توجه به اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد

ماده 31- دبیر انجمن ریاست امور دبیرخانه را عهده دار بوده و مسئول تشکیلات اجرایی است و وظائف او به شرح زیر می باشد:

1- استخدام یا به کار گماردن کارکنان اداری انجمن و درصورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیئت مدیره

2- انجام مکاتبات و نامه های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی انجمن صنفی

3- گشایش حساب جاری انجمن به اتفاق خزانه دار و رئیس هیئت مدیره در یکی از بانکهای مجاز و واریز وجوه انجمن به حساب مذکور و برداشت از آن

4- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن صنفی

5- ثبت صورتجلسات هیئت مدیره در دفتر مربوطه

6- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مالی و اداری و دفتر مشخصات کامل اعضاء انجمن صنفی

7- تهیه و تنظیم کارت عضویت با امضاء خود و رئیس هیئت مدیره و یا خزانه دار و مهر رسمی انجمن صنفی

8- امضاء چکها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن در صورت تصویب هیئت مدیره

9- دبیر در دوره فترت مکلف است مقدمات دعوت و تشکیل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداکثر در فاصله شش ماه از پایان مدت اعتبار مسئولان انجمن بعمل نیاید، می باید به اتفاق بازرسان مراتب را جهت تعیین تکلیف به وزارت کاروامور اجتماعی اطلاع دهد.

ماده 32- خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی است و امضاء کلیه چکها و اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر بوده و سایر وظایف وی به شرح زیر می باشد.

1- اداره امور مالی انجمن، تنظیم دفاتر و اسناد، صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها

2- وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویتها و کمکهای مالی در مقابل قبض رسید.

3- تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص مالی

4- تهیه و تنظیم ترازنامه انجمن صنفی جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرسان

5- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداختها، توسط اعضاء انجمن صنفی

6- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی

7- حفظ اموال منقول، غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی انجمن صنفی

8- پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب

تبصره یک: خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی دراختیار آنان قرار دهد.

تبصره دو: درصورت انقضاء دوره هیئت مدیره خزانه دار و رئیس هیئت مدیره یا دبیر موظف خواهند بود امور مالی انجمن صنفی را تا قطعیت انتخابات مجدد کماکان اداره نماید.

ماده 33- مجمع عمومی تعداد یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید تا بر اساس وظایف خود عمل نمایند.

انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 34- وظایف و اختیارات بازرس یا بازرسان

1- نظارت و رسیدگی به دفاتر، اوراق و اسناد مالی و مراقبت در حسن جریان امور مالی انجمن صنفی

2- رسیدگی و گواهی گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی

3- رسیدگی به شکایات اعضاء و درصورت لزوم تهیه گزارش برای ارائه به هیئت مدیره یا مجمع عمومی

4- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی درصورت لزوم برطبق تبصره 8 ماده 13 این اساسنامه

5- تهیه و ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع عمومی

6- اعلام انحلال انجمن صنفی به وزارت کارو امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط درصورتی که براساس تبصره ماده 28 اساسنامه هیئت مدیره اقدام به تجدید انتخابات ننموده باشد.

ماده 35- شرایط انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان

1- داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2- داشتن حداقل 30 سال سن تمام

3- نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.

4- مشهور به حسن شهرت و امانت داری

5- حداقل 2 سال سابقه کار

6- عضو انجمن صنفی باشد

7- داشتن سواد

ماده 36- در اجرای ماده 18 آئین نامه انجمنهای صنفی و به منظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره مبلغ ............... ریال معادل پنج درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد.

فصل چهارم

انحلال و مقررات مربوط به آن

ماده 37- مسئولان انجمن صنفی موظفند مدارک، دفاتر و اسناد موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی را دراختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.

ماده 38- در موارد زیر انجمن صنفی منحل می گردد:

1- براساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

2- براساس رأی صادره از طرف مراجع قضائی

3- درصورت گذشت 6 ماه از پایان مدت اعتبار هیئت مدیره و عدم تجدید انتخابات آنان

تبصره: درصورت اقدام هیئت مدیره، بازرسان و یا یک سوم اعضاء برای دعوت مجمع عمومی جهت تجدید انتخابات مهلت های مقرر در این اساسنامه برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی مربوط جزء ضرب الاجل مذکور در بند 3 ماده فوق منظور نخواهد شد.

ماده 39- از تاریخ انحلال انجمن صنفی اختیارات مسئولان خاتمه یافته و هیئت تصفیه منتخب (که از بین مسئولان یا اعضاء انتخاب می شود) امر تصفیه را به عهده می گیرد. بازرس یا بازرسان انجمن پس از انحلال ناظر تصفیه را خواهند داشت. مدت مأموریت هیئت تصفیه از تاریخ انتخاب یک سال خواهد بود.

تبصره: درصورت عدم انتخاب هیئت تصفیه وظیفه آن به عهده رئیس هیئت مدیره و بازرسان خواهد بود.

ماده 40- انحلال انجمن صنفی موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد پیمانهای دسته جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود.

ماده 41- درصورت انحلال انجمن صنفی کلیه دارائیهای آن با نظارت وزارت کارو امور اجتماعی به تشکل کارفرمایی کانون تحویل خواهد شد.

ماده 42- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از کسب موافقت از وزارت کار قابل اجرا می باشد.

ماده 43- سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع مقررات آئین نامه سازمانهای کارفرمایی وزارت کارو امور اجتماعی و دیگر مقررات مربوطه خواهد بود.

این اساسنامه در 43 ماده و 23 تبصره در تاریخ 27/11/83 به تصویب مجمع عمومی رسید.