به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

سفر زنجان با رویکرد و کارآفرینی اجتماعی

ا

سفر زنجان با رویکرد و کارآفرینی اجتماعی

به پیشنهاد کارگروه کارآفرینی اجتماعی و با هماهنگی روابط عمومی انجمن سفر یک روزه به زنجان برنامه ریزی شد. در این سفر بازدید از دو موسسه و مرکز کارآفرینی اجتماعی توسط شرکت کنندگان انجام خواهد شد و در نشست با زنان کارآفرین استان ضمن معرفی انجمن ، چالش ها و فرصت های کارآفرینی برای زنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

سفر یک روزه به زنجان روز چهارشنبه 17 مهر ماه انجام خواهد شد.