به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

کارگاه آموزشی توجیهی اعضای جدیدالورود انجمن

این کارگاه به پیشنهاد کمیته عضویت و‌با برنامه ریزی کمیته آموزش و‌مشاوره روز پنج شنبه ۱۱ مهرماه در دفتر انجمن برگزار شد کهفخرالسادات محتشمی پور مدیریت آن را به عهده داشت. معرفی انجمن، بیان تاریخچه و اهداف، مأموریت ها، گروه مخاطب، فعالیت ها و ساختار آن در این کارگاه سه ساعته انجام گرفت و اعضای شرکت کننده با مشارکت فعال در بحث‌ها ضمن ارائه دیدگاه های خود انتظاراتشان را از انجمن و‌خدماتی که می توانند داشته باشند، بیان کردند.

گفتنی است بخش تبیین ساختار و شرح وظایف کمیته ها و‌کارگروه ها با همکاری خانم ها آسیه علی نژاد مسئول کمیته آموزش و مشاوره و زهرا حسین پور دبیر انجمن و نایب رئیس کارگروه صنعت و‌ تجارت ارائه شد.

لازم به ذکر است؛ انجمن هر ساله اقدام به برگزاری کارگاه های مشابه برای اعضای جدید می کند که برای آشنایی و همکاری هرچه بیشتر  الزام به شرکت در آن هست. برای کارآیی بیشتر این دوره آموزشی ترویجی از اعضای هیئت مدیره و‌نیز روسای کمیته ها و‌کارگروه ها نیز دعوت به عمل آمده بود که نمایندگان برخی از آن ها حضور داشتند.