به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

دیدار نمایندگان انجمن با مشاور امورزنان وزیر کشور

دیدار نمایندگان انجمن با مشاور امورزنان وزیر کشور

در جلسه ای که روز ۳۰ اردیبهشت ماه در دفتر مشاور وزیر کشور در امور زنان به درخواست انجمن زنان کارآفرین تشکیل شد، رئیس هیئت مدیره و‌مسئولین کمیته های آموزش و‌ مشاوره، ارتباطات و‌کارگروه کارآفرینی اجتماعی حضور یافتند تا امکان فعالیت های مشترک با توجه به مأموریت های دفاتر امور بانوان استانداری ها را بررسی کنند.

در این جلسه توضیحاتی در ارتباط با نحوه شکل گیری انجمن، دستگاه های مجوز دهنده، اهداف، اقدامات و فعالیت های انجمن بویژه فعالیت های استانی داده شد و ضرورت هماهنگی های لازم با دفتر امور زنان در ارتباط با این فعالیت ها مورد تأکید قرار گرفت.

به دنبال ارائه توضیحاتی پیرامون فعالیت های آموزشی و‌مشاوره و‌نیز اقدامات ترویجی برای ترویج فرهنگ‌کارآفرینی اجتماعی، خانم دکتر نظری برای دریافت بسته های آموزشی کارآفرینی اجتماعی ابراز علاقمندی کرد. وی همچنین آموزش سرفصل های موردنظر انجمن برای آموزش دهیاران بویژه دهیاران زن، که تعدادشان بالغ بر ۲۵۰۰ نفر است، قابل بررسی دانست و هماهنگی برای مذاکره با حوزه های مرتبط با مأموریت های مشترک‌وزارت کشور و‌انجمن زنان کارآفرین از جمله بخش آموزش و‌فن آوری اطلاعات را ممکن دانست.

نمایندگان انجمن نیز متعهد شدند ضمن ارسال طرح کارآفرینی ویژه دختران مهارت یافته در سازمان فنی حرفه ای برای دفتر اموربانوان وزارت کشور، تهیه بسته های آموزش کارآفرینی اجتماعی ویژه دفاتر اموربانوان استانداری ها را در دستور کار کارگروه مربوطه قرار داده همچنین طرح پیشنهادی آموزش دهیاران را پس از بررسی در هیئت مدیره ارائه کنند.

لازم به ذکر است این ملاقات در راستای یکی از وظایف انجمن که شناسایی امکانات و‌فرصت ها و‌بهره گیری از آن در جهت منافع انجمن و‌گروه های هدف آن است، انجام شد.