به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

دیدار نمایندگان انجمن با معاون آموزشی سازمان فنی حرفه ای و رئیس دفتر نظارت و‌بهسازی شغلی سازمان

دیدار نمایندگان انجمن با معاون آموزشی سازمان فنی حرفه ای و رئیس دفتر نظارت و‌بهسازی شغلی سازمان

در پی ارتباطات قبلی انجمن و ارائه "طرح کارآفرینی ویژه دختران مهارت دیده سازمان فنی حرفه ای" به رئیس سازمان، روز یک شنبه هشتم اردیبهشت ماه رؤسای هیئت مدیره و مسئول کارگروه کارآفرینی اجتماعی انجمن با معاون آموزشی سازمان فنی حرفه ای ملاقات و‌ پیرامون طرح پیشنهادی خود گفتگو‌ کردند.

در این ‌جلسه با توجه به نقش نهادهای مدنی بر اهمیت مشاوره های اشتغال و‌کارآفرینی زنان مهارت دیده و‌نیز ضرورت پی گیری و‌ رهگیری پس از آموزش های مهارتی تأکید شد.

همچنین در این دیدار ضمن تأکید بر مأموریت سازمان، برگزاری برنامه های آموزشی منجر به ایجاد کسب و ‌کار و‌ اشتغال مولد و‌ مستمر، حوزه هایی که می شود از خدمات انجمن استفاده کرد به شرح زیر مطرح شد.

شناسایی و‌معرفی هنرآموزان براساس:

- نیازسنجی

- تامین هزینه های آموزشی و مواد مصرفی

- مشاوره شغلی برای مهارت دیدگان در مراکز آموزشی فنی حرفه ای

- سفارش دوره های تخصصی براساس نیازهای آموزشی خاص

مسئولین سازمان در ادامه جلسه به تشریح "طرح کارآفرینی مهارت بنیان" پرداخته اظهار امیدواری کردند که انجمن و ‌دیگر نهادهای مدنی و خیرین بتوانند به پایداری این طرح کمک کنند.