به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

يك روزه مانده به همايش چهاردهم

بار ديگر فرصتي براي طرح مسايل زنان كارآفرين و صاحب كسب و كار فراهم آمده است . سپاس از همه دوستاني كه با همفكري ، انديشه ورزي ، حمايت مادي و معنوي ، پذيرش مسئوليت اجرايي و اعلام حضور در همايش اين امكان را فراهم كردند تا بار ديگر مصداقي از كار جمعي هدفمند را در جامعه زنان شاهد باشيم .
در شرايطي كه برخي به بهانه تعارض كار و خانواده در صدد عقب راندن زنان از عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي بوده و هستند و گروهي ديگر با عبارت "زنان عليه زنان" سعي در فروكاستن مطالبات اجتماعي زنان به سطح تعارضات درون جنسيتي دارند ، همايش چهاردهم قطعا افق هاي جديدي را به روي همگان خواهد گشود .
دست در دست هم نهيم به مهر ميهن خويش را كنيم آباد 
سپاس كه همراهمان در اين روزشمار همايش بوديد .