به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

برگزاری کارگاه تاب (تیم، انگیزه، بستر)

کمیته آموزش و مشاوره برگزار می کند:

کارگاه تاب (تیم، انگیزه، بستر) با رویکرد کوچینگ و با تسهیلگری دو کوچ حرفه ای دارای تاییدیه بین المللی

برای ثبت نام با دفتر انجمن تماس بگیرید.