به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

کمیته زنان ICT برگزار می کند

 

اولین نشست زنان در ICT با رویکرد تعامل مابین بخش خصوصی، دانشگاه و دولت