به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

دومین پیش همایش چهاردهم انجمن زنان کارآفرین؛ زندگی وکار

آغاز دومین نشست تخصصی زنان کارآفرین؛ زندگی و‌ کار

پیش همایش دوم بررسی موضوع کارآفرینی زنان زندگی و‌کار از منظر جامعه شناسی
سخنرانان: دکتر افسانه کمالی ، دکتر صدیقه شکوری راد، دکتر شیرین احمدنیا و دکتر زهرا رهایی
عنوان: "رابطه غنی سازی نقش ها با ایجاد رضایت شغلی و‌خانوادگی زنان شاغل"
مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -سالن اندیشه
زمان:چهارشنبه ۲۸ آذرماه