به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

مهلت ارسالات مقالات همایش زنان کارآفرین ،زندگی و کار تا آخر دی ماه تمدید شد

مهلت ارسال مقاله به دبیرخانه همایش"زنان کارآفرین؛ زندگی و‌کار تا پایان دی ماه تمدید شد.