به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

برگزاری اولین نشست تخصصی همایش "زنان کارآفرین؛ زندگی و‌کار

برگزاری اولین نشست تخصصی همایش "زنان کارآفرین؛ زندگی و‌کار" روز یک شنبه ۶ آبان ماه
معاونت امور زنان و‌خانواده ریاست جمهوری