آموزش

گروه آموزش، پژوهش و مشاوره انجمن زنان مدیر کارآفرین در راستای مأموریت اهداف اصلی انجمن تشکیل شده است و فعالیت آن در زمینه نیازسنجی آموزشی و مشاوره ای زنان کارآفرین، برگزاری سمینارهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و ارائه کیس های کارآفرینی زنان، گردآوری و انتشار تجارب زنان کارآفرین با هدف مستندسازی تجارب کارآفرینی زنان و مشاوره به اعضای انجمن و افراد علاقمند به ورود به عرصه کارآفرینی می باشد.

این گروه از دو زیرگروه آموزش، پژوهش و گروه مشاوره تشکیل شده است.

بهار سال 90 گروه آموزش، پژوهش و مشاوره:

  1. برقراری ارتباط با موسسات غیردولتی کارآفرینی جهت هم افزایی در ترویج فرهنگ کارآفرینی
  2. برنامه ریزی سمینارهای آموزشی بصورت فصلی و با توجه به نتایج نظرسنجی پایان سال 89
  3. برنامه ریزی کارگاه پژوهشی «بررسی اثرات متقابل مدیریت خانواده و کسب و کار زنان کارآفرین و راهکارهای برقراری تناسب بین آنها» در نیمه اول سال 90
  4. برنامه ریزی جهت ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های حقوقی، مالیاتی، بیمه ای .... به اعضای انجمن
  5. ارتباط با مراکز کارآفرینی دانشگاه ها به منظور انتقال تجارب زنان کارآفرین به دانشجویان
  6. بررسی وضعیت مشارکت اعضا و علل عدم فعال بودن برخی از اعضا
All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation