جدول همايش ها

سال فصل موضوع
رشت-1394   همایش کارآفرینی زنان در حوزه محیط زیست
بم- 1393   همایش کارآفرینی زنان در حوزه گردشگری
تهران- 1392   همایش کارآفرینی زنان در حوزه هنرهای صناعی(صنایع دستی)
تهران- 1391   همایش کارآفرینی زنان در حوزه بازرگانی
کرج-1390   همایش کارآفرینی زنان در حوزه کشاورزی
تهران- 1389   همایش کارآفرینی زنان در حوزه فناوری اطلاعات IT
تهران- 1388   همایش کارآفرینی اجتماعی زنان
تهران- 1387   همايش كارآفريني زنان صاحب صنعت و حِرَف
تهران- 1386   همايش کارآفرينی فرهنگی زنان
تهران- 1385   همايش کارآفرينی زنان دانش آموخته دانشگاهی
تهران- 1384   همايش کارآفرينی زنان و راه‌کارهای بررسی توسعه کارآفرينی
تهران -1383   همايش کارآفرينی زنان و چالش‌های پيش رو
All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation