اهداف و استراتژي ها

انجمن زنان مدير کارآفرين در راستای مأموريت فوق اهداف اصلی خود را به شرح زير برشمرده است:

۱- ترويج و توسعه کارآفرينی
۲- کمک به بهبود و اصلاح سياست های حمايتی از زنان کارآفرين
۳- نهادينه ساختن فعاليت های آموزشی، پژوهشی،مشاوره‌ای و ترويجی در زمينه کارآفرينی
۴- فراهم ساختن زمينه لازم برای پرورش ايده های خلاق در ورود به عرصه کارآفرينی
۵- کمک به سامان دهی فعاليت های مرتبط با کارآفرينی
۶- کمک به پيوند منطقی و متناسب ميان کارآفرينان و دولت و بانک ها و ساير ذی نفعان
۷- کمک به ايجاد شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی ميان زنان کارآفرين در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation