هیات مدیره

 

 

 

 

هیئت مدیره انجمن زنان مدیر کار آفرین

  • ماهرخ فلاحی ، رئیس هیئت مدیره
  • آسیه علی نژاد ، دبیر
  • خدیجه یار علی، عضو هیئت مدیره اصلی
  • رویا کوهستانی ، عضو هیئت مدیره - علی البدل
  • فائزه کاظمی ، عضو هیئت مدیره - علی البدل
  • فرحناز مرادی ، بازرس اصلی
  • شایسته نیک منش ، بازرس علی البدل
All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation