اولین کارگاه تولید محتوا در انجمن زنان کارآفرین

محورهای کارگاه تخصصی تولید محتوا:

1-اثرات تولید محتوای هدفمند در جذب مخاطب

2-با محتوا چه کارهایی در عرصه تبلیغات و بازاریابی می توان انجام داد

3-تولید محتوا چگونه منجر به فروش می شود.

در طول این برنامه 3 ساعته دو بخش پرسش و پاسخ و بحث و گفتگو نیز انجام و اعلام شد در صورت تمایل شرکت کنندگان و اعلام نیاز اعضا کارگاه های تخصصی دیگری نیز در انجمن برگزار می شود.

در پایان، گروه تلگرامی جهت اطلاع رسانی درباره زمان برگزاری کارگاه ها و دوره های جدید تشکیل شد.

 

 

 

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation