دومین کارگاه آشنایی با انجمن

در این کارگاه که توسط فخرالسادات محتشمی پور رییس هیأت مدیره و یکی از اعضای موسس انجمن اداره شد، مسئول کمیته آموزش نیز حضور داشت که ابتدا ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین در رابطه با هدف برگزاری این سلسله کارگاه ها توضیح داد. نحوه تأسیس، اهداف و استراتژی ها، نحوه مدیریت و ساختار انجمن، کارکرد و برنامه کمیته ها و کارگروه ها و کلیه سرفصل فعالیت ها مانند همایش ها، سفرهای استانی، نشست های تخصصی، انتشارات، نحوه ارتباط با دستگاه های اجرایی، نهادهای مدنی و مراکز تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن، ارتباطات بین الملل، طرح های مشترک و تفاهم نامه با دستگاه ها و سازمان ها و انجمن ها از جمله مسائلی بود که در این برنامه تشریح و در مورد آن گفتگو شد.

در ادامه کارگاه خانم توکل به نمایندگی از کمیته ارتباطات، در مورد فعالیت ها و برنامه های این کمیته توضیحات بیشتری داد. هم چنین خانم کوهستانی ضمن تشریح اهداف و برنامه های کمیته آموزش به نمایندگی از کارگروه صنعت و تجارت نیز مطالبی را بیان کرد و خانم رهایی نیز ضمن تشریح برنامه های کمیته پژوهش، بر پروژه ای بودن این برنامه ها تأکید کرد و گفت همه اعضای انجمن می توانند عضو کمیته پژوهش باشند و ما با دریافت پیشنهادات ایشان و بررسی آن ها در این زمینه برنامه ریزی می کنیم.  اعضای حاضر در کارگاه، که علیرغم مشکلات این روزهای کشورمان که مهمترین آن آلودگی شدید است، با احساس مسئولیت زیاد بعضا همراه فرزندانشان خود را به این برنامه رسانده بودند،  مشارکت بسیار خوبی در بحث ها داشتند و ضمن معرفی کسب و کارها و قابلیت های خود،آمادگی خود را برای شرکت در برنامه های عمومی انجمن و برنامه های تخصصی از طریق عضویت در کمیته ها و کارگروه ها اعلام داشتند.

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation