نشست ارزیابی طرحهای مشترک معاونت امور زنان و خانواده

 طی این نشست نهادهای مدنی در قالب کارگاه هایی با عنوان اشتغال و کارآفرینی، فرهنگ و تحکیم بنیان خانواده، بهداشت و سلامت، توانمندسازی نهادهای مدنی، تقسیم بندی شدند و مقرر شد تا دو پرسش اصلی در این کارگاهها طرح شود.

ابتدا این که پروژه های موردحمایت معاونت زنان ریاست جمهوری که با مشارکت نهادهای مدنی محقق شده است چه دستاورد و بهره ای برای گروه های هدف داشتند و در واقع کارایی و اثربخشی شان چگونه بوده است؟ دوم این که این پروژه ها تا چه حد نهادهای مدنی را در سرشاخص شفافیت و پاسخگویی، استقلال و غیرانتفاعی بودن ارتقاء داده است؟ این فرآیند که با کمک تسهیلگران و مشارکت فعال اعضاء گروه های پنج گانه انجام شد در نهایت به خروجی هایی منتهی شد که در جلسه بعدازظهر توسط نمایندگان کارگروهها به اطلاع معاونت زنان ریاست جمهوری سرکارخانم دکتر ابتکار رسید.

توجه به شبکه سازی و ایجاد بانک اطلاعاتی سمن ها، پرتال جهت تبادل تجربیات، نیازسنجی به ویژه با تاکید بر تخصیص منابع به مناطق محروم، برگزاری کارگاه های تخصصی برای سازمانهای مردم نهاد، تضمین تداوم پروژه ها در صورت تغییر مدیریت های کلان و سوق دادن سمن ها به انجام فعالیت های تخصصی بخشی از نتایج گفتگو ها بود.

در نهایت این جلسه با سخنرانی خانم دکتر ابتکار و تاکید ایشان بر لزوم تقویت سازمان های مردم نهاد و استفاده از پتانسیل های آنها در سیاستگذاری کلان کشور به پایان رسید.

خانم ها فریبا مهدیون ، فخرالسادات محتشمی پور روسای هیئت مدیره دو انجمن به همراه سرکار خانم رهایی رییس کمیته پژوهش انجمن به نمایندگی از  انجمن در این نشست حضور داشتند.

آشنایی با چالش های سایر نهادهای مدنی فعال در زمینه ایجاد کسب و کار برای اقشار آسیب پذیر و زنان سرپرست خانوار، لزوم برخورداری از الگوی ارزیابی فعالیت های انجمن ها و تخصیص منابع براساس این ارزیابی جامع و نیز ایجاد بانک اطلاعاتی داده ها و پرتال جامع را از جمله الویت های این بخش می باشد  که به نظر می رسد انجمن قابلیت پیگیری و مشارکت در این خصوص را داشته باشد.

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation