برگزاری جلسه دوم کارگاه SWOT

 این عوامل، توسط مدرس کارگاه، دکتر نظری منش و با همراهی اعضای حاضر از نظر اهمیت و تطبیق با ماموریت انجمن مورد بررسی قرار گرفت و اولویت بندی و وزن دهی شد. 

در ادامه دکتر نظری منش، به تعریف ذینفعان و اهمیت آنها در تدوین استراتژی پرداختند و مقرر شد اعضای شرکت کننده اطلاعات خواسته شده در قالب فرم های ذینفعان را تکمیل و به ایشان ارائه دهند . بر اساس اطلاعات بدست آمده از اولویت ها و وزن هر کدام از عوامل ، وضعیت موجود بررسی  استراتژی متناسب مشخص خواهد شد.

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation