هفته پژوهش مبارک باد

انجمن زنان کارآفرین  در راستای رسالت خود  در ارتباط با جامعه بانوان کشور و با توجه به اهمیت انتقال دانش ضمنی از کارآفرینان و صاحبان تجربه ، به دانش آموختگان و متقاضیان نیروی کار ، مهم ترین هدف پژوهشی خود را به این زمینه اختصاص داده است . 

باور ما این است که توسعه تنها در سایه  گفت وگو  مبتنی بر دانش بین لایه های مختلف دولت ، بخش خصوصی و نهادهای مدنی میسر است و  این مهم تنها به کمک  تقویت نهادها و هسته های پزوهشی میسر است . لزوم اتخاذ رویکرد پژوهشی وکمک به تقویت کرسی های نظریه پردازی در خصوص کارآفرینی زنان، سرمایه اجتماعی و شبکه های زنان ونقش آنها در تقویت کسب و کار و تاب آوری در تلاطمات محیط کسب وکار ، تدوین و احیای الگوهای مشارکتی کسب و کار زنان و توسعه وتقویت فرهنگ پیشرو کارآفرینی  در صدر فعالیت های  بسیار اساسی ست .

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation