سفر به استان اصفهان

لازم بذکر است رویکرد اصلی سفر با توجه به هم زمانی با هفته پژوهش موضوع شرکت های دانش بنیان است.

مدیریت اجرایی برنامه همچون گذشته با کمیته ارتباطات بوده کمیته پژوهش نیز مسئولیت تنظیم و مدیریت نشست های تخصصی را عهده دار خواهد بود.

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation