خبر جلسه هیأت مدیره مشترک

اولین جلسه مشترک پاییزی هیأت مدیره انجمن به مدیریت فخرالسادات محتشمی پور رییس هیأت مدیره انجمن مدیر تشکیل شد. در این جلسه ابتدا از تلاش های صمیمانه خانم ها مهدیون و ورشوچی رییس و دبیر جلسات تقدیر و تشکر به عمل آمد و از خانم عزیزنژاد از اعضای هیأت مدیره انجمن ملی درخواست شد تا دبیری جلسات فصل پاییز را به عهده بگیرند. پس از بررسی مصوبات جلسه قبل که نسبت به همه آن ها اقدام شده بود، به طرح موضوعاتی که در دستور جلسه قرار گرفته بود، پرداخته شد.

در این جلسه برنامه پیشنهادی کمیته عضویت، وظایف پیشنهادی منشی انجمن، مصوبات کمیته مالی، پیمانکار سایت دو انجمن، حسابدار جدید، پیشنهاد اسپانسری کتاب در حال انتشار فرا، تشکیل کارگاه آموزشی swot  برای اعضای هیأت مدیره قدیم و جدید و روسای کمیته ها و کارگروه ها، برنامه پیشنهادی روز جهانی روستا و عشایر، تعیین تکلیف اعضای علی البدل هیات مدیره مورد تأیید قرار گرفت و در رابطه با سایر موضوعات مانند عضویت انجمن در تشکل ها و انجمن های دیگر، بازنگری آیین نامه ها و دستورالعمل ها و ... مقرر شد بررسی های لازم و طرح و تصویب آن ها در دستور جلسات بعدی گذاشته شود.

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation