برگزاری کارگاه آموزشی خطاهای شناختی

همچنین در خصوص  اتفاقاتی که  در زندگی روزمره ما می افتدو مغز ما را از مسیر اصلی خودش خارج می نماید نکات مثبتی ارائه گردید که به اختصار به شرح ذیل ارائه گردید :

1-  مغز(توضیحی کاربردی درباره مغز) 2- خطاهای مغز مهمترین خطاهای شناختی: •  دوقطبی فکر کردن •  قضاوت در لحظه •  فاجعه سازی •  عمومیت بخشیدن •  قضاوت براساس نشانه ها بجای شواهد و قرائن •  برچسب زدن  •  قالب سازی فکری

سخنران این کارگاه جناب آقای دکتر جاوید ثمودی  فوق دکترای روان شناسی کاربردی -فوق دکترای واژه شناسی زبان انگلیسی-آمریکا-مولف ومترجم بیش از 40 جلدکتاب  بودند.

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation