به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

آموزش

هدف از تشکیل کمیته آموزش:

 

 

 

 

اعضای کمیته آموزش:

 

 

 

دستاوردهای کمیته آموزش:

 

 

 

برنامه های در حال اجرا:

 

 

 

برنامه های آتی کمیته آموزش:

 

 

 

افراد واجد شرایط عضویت در این کمیته: