به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

کارگروه صنعت و تجارت

هدف از تشکیل کارگروه صنعت و تجارت:

 

 

 

 

اعضای کارگروه صنعت و تجارت:

 

 

 

دستاوردهای کارگروه صنعت و تجارت:

 

 

 

برنامه های در حال اجرا:

 

 

 

برنامه های آتی کارگروه: