به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

گزارش روابط عمومی همایش توسعه کارآفرینی زنان

در جلسه کارگروه روابط عمومی کمیته ارتباطات، موضوع اطلاع رسانی و نشست های خبری همایش با حضور دبیر همایش و مسئول کمیته ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت.
مقرر شد علاوه بر ارسال گزارش روند علمی و اجرایی همایش، امکان مصاحبه و گفتگو با مدیران و دبیرهای کارگروه ها فراهم آید تا مباحث مورد نظر به صورت تخصصی در فضای عمومی جامعه نشر یابد.