به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

ویژه نامه توسعه زنان کارآفرینی در ایران


در نشست مشترک، مسئول تهیه ویژه نامه خانم فرزانه سلیمانی و دبیر همایش سرکار خانم محتشمی پورمسئول کمیته ارتباطات، مشاورین علمی، ساختار ویژه نامه سیزدهمین همایش کارآفرینی زنان، پیشنهاد شده ومورد بررسی قرار گرفت. این ویژه نامه با همکاری پنج کارگروه تخصصی و با رویکرد تبیین اکوسیستم کارآفرینی زنان در ایران و معرفی فرصت های کسب و کار در این حوزه ها تهیه شده و در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.