به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

گزارش علمی همایش توسعه کارآفرینی زنان

به دنبال برگزاری نشست های تخصصی کارگروه های پنج گانه همایش، مقالات علمی – کاربردی هر حوزه با همکاری مدیران کارگروه ها توسط مشاورعلمی همایش در حال تدوین است. این نوشتاراز دوبخش تشکیل شده است: .بخش اول به ارایه وضعیت موجود درحوزه فعالیت تخصصی هرکارگروه اختصاص دارد که بیشتر مبتنی بر داده های آماری و شاخص های اقتصادی است . بخش دوم به ارایه فرصتهای کارآفرینی وچالشهای موجود مبتنی بر یافته های تجربی حاصل از نشست های تخصصی با کارآفرینان و مسئولین و صاحبنظران تهیه خواهد شد. فقدان دسترسی به آمار در برخی کارگروهها و عدم هماهنگی و وحدت رویه درتعاریف مفاهیم تخصصی، از مشکلات این مرحله از کار است.