به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

دیدار با رییس سازمان فنی و حرفه ای

دیدار دبیر همایش و خانم افسانه احسانی،مدیر کارگروه صنایع دستی و گردشگری با رییس سازمان فنی حرفه ای! این جلسه براساس پیشنهادبرخی بانوان کارآفرین در حوزه گردشگری و صنایع دستی در جلسه ۱۷ دی ماه که به بررسی چالش ها و فرصتهای این حوزه پرداخته شد، برگزار گردید.از آنجا که موازی کاری گروهها و ارگان های مختلف در حوزه کارآفرینی یکی از مشکلات این حوزه محسوب میشود و سازمان فنی حرفه‌ای یکی از این ارگان هاست در جلسه ۳ بهمن  با جناب آقای سازگارنژاد این موضوع به تفصیل مطرح و به بحث گذارده شد. مربیان فنی حرفه ای گاهی بدون توجه به شاخص های اصیل  فرهنگی و بومی  به ویژه در مناطق روستایی - عشایری به آموزش مهارتهای غیربومی جهت اشتغال زایی میپردازند که این موضوع چالشهایی را برای تولید ، عرضه و توسعه محصولات و کارآفرینان این حوزه ایجاد میکند. همچنین اعطای مدارک مهارتی در این حوزه نیاز به بازنگری دارد . براساس مذاکرات انجام شده توسط مدیر کارگروه گردشگری و صنایع دستی همایش توسعه کارآفرینی زنان با آقای سازگارنژاد بنا شد که پیشنهاد مطرح شده با جزییات به مرکز ارسال و پیگیری شود.