به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اعضای انجمن دغدغه مند ترین مشارکت کنندگان در همایش ها

دبیرخانه همایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران به دنبال ارسال نامه دبیر همایش به کلیه اعضا منتظر اعلام نحوه مشارکت عزیزان عضو است.

در این نامه ضمن معرفی اهداف و شیوه کار همایش با اهمیت امسال، از اعضای محترم درخواست شده که در زمینه های زیر نحوه مشارکت و همکاری خود را اعلام کنند:

 1-    شرکت در نشست های تخصصی و انتقال تجربه و ارائه پیشنهاد و راهکار

2-    همکاری در امور اجرایی همایش

3-    مشارکت مالی در حد توان موسسات و شرکت ها

4-    معرفی کارآفرینان در حوزه های پنج گانه برای دعوت به هم اندیشی

5-    معرفی حامیان مالی برای هرچه بهتر برگزار شدن همایش