به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

تشکیل نشست های تخصصی همایش

در اولین نشست مدیران کارگروه های تخصصی همایش در ارتباط با اهداف همایش و نحوه اجرای آن بحث و گفتگو به عمل آمد و هم گرایی و وحدت رویه گروه های 5 گانه مورد تاکید قرار گرفت و به همین منظور کارگاه آموزشی با مشارکت عزیزان و با مدیریت خانم رهایی مسئول کمیته پژوهش در دفتر انجمن برگزار شد. پس از تشکیل چند نشست هم اندیشی دیگر سرانجام کارگروه ها نشست های تخصصی خود با حضور کارآفرینان را آغاز کردند. در این نشست های تخصصی که توسط کارگروه صنعت و تجارت، کارگروه صنایع دستی و گردشگری و کارگروه فرهنگی و اجتماعی تشکیل شد، اعضای انجمن، کیس های همایش ها و کارآفرین ها و صاحبان کسب و کار در این حوزه ها به شیوه هم اندیشی روند گذر از مشکلات و موانع کسب و کار خود را مطرح کرده فرصت های کارآفرینی را مورد بحث قرار دادند. در اولین روز دی ماه نیز نشست های دو حوزه محیط زیست و کشاورزی و آی تی برگزار خواهد شد و پس از جمع بندی مباحث با دعوت از مسئولین و صاحب نظران مرتبط با هر حوزه دغدغه ایشان نیز شنیده خواهد شد تا در نهایت از مجموعه بحث های هر حوزه فرصت های کارآفرینی یافته شده به صورت مقالات تخصصی ترویجی راهبردی در همایش ارائه شود.