به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

همایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران

انجمن زنان کارآفرین به دنبال برگزاری 12 همایش با موضوعات تخصصی امسال سیزدهمین همایش خود را با موضوع توسعه کارآفرینی زنان در ایران (با بهره گیری از تجارب همایش های انجمن زنان کارآفرین) در 27 بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد کرد.
هدف از برگزاری این همایش بررسی و توصیف وضع موجود به منظور ترسیم وضعیت مطلوب توسعه کارآفرینی زنان در ایران است.
جامعه هدف کارآفرینان، صاحبنظران و مسئولین(قانون گذار، سیاست گذار، برنامه ریز، مجری) بخش خصوصی و عمومی و نهادهای مدنی مرتبط هستند.
محورهای بحث:
- تبیین اهمیت و ضرورت توسعه کارآفرینی و کسب و کار زنان در ایران
- بررسی موانع کارآفرینی و کسب و کار زنان و رشد و توسعه آن
- ظرفیت ها، قابلیت ها، فرصت ها (در هر دو بخش کارآفرینان و دولت و فضای عمومی و محیط کسب و کار)
- نقش و میزان تأثیرگذاری عوامل محیطی و تعیین اولویت ها
- ارائه راهکار
روش کار تشکیل نشست های تخصصی در 5 حوزه کشاورزی و محیط زیست، صنعت و تجارت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع دستی و گردشگری و کارآفرینی فرهنگی و اجتماعی خواهد بود که با حضور کارآفرینان و نیز مسئولین مرتبط و صاحب نظران خواهد بود.
حاصل این نشست ها و گفتگوهای جداگانه و رویارو تبدیل به مقالات ترویجی – کاربردی خواهد شد که در روز همایش توسط نمایندگان هر پنج حوزه ارائه خواهد شد.
دبیر این همایش طبق نظر هیأت مدیره خانم فخرالسادات محتشمی پور و مدیران پنج کارگروه تخصصی خانم ها شیرین پارسی، مرسده نادری، آزاده داننده، افسانه احسانی و خدیجه یارعلی هستند که با جلب همکاری اعضای محترم انجمن در این حوزه ها و با بهره گیری از راهنمایی های مشاورین علمی طرح خانم ها فیروزه صابر و دکتر زهرا رهایی مدتی است که فعالیت خود را آغاز کرده اند.
شناسایی زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار در پنج حوزه و دعوت از آنان برای نشست هم اندیشی گام اول برنامه های محتوایی همایش است که هم زمان با امور اجرایی از جمله تعیین و هماهنگی مکان برگزاری همایش، جلب مشارکت و همکاری دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی و عمومی، طراحی پوستر و کلیپ و ... انجام شده است.
لازم به ذکر است که اولین نشست های تخصصی با هماهنگی مدیریت های کارگروه ها در نیمه دوم آذرماه برگزار می شود.