به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

مروری بر کمیته علمی دوازدهمین همایش

گزارشی از کمیته علمی همایش
درسه ماه گذشته 2 جلسه کمیته علمی برگزار شد. بر اساس این جلسات مصوب شد:
تقسیم بندی موضوعات مطرحه در همایش:
1. پسماند و پساب
2. اقتصاد سبز ( تجدید پذیر)
3. Green ICT
4. توسعه پایدار روستایی
در این جلسات با توجه به نظر اعضای کمیته تاریخ دریافت کیس ها و مقالات تا 30 مهر ماه تمدید شد.  
چارچوب کنداکتور همایش نیز به شرح زیر پیش بینی گردید:
برگزاری 3 پنل موضوعی ، که محتوای هر پنل به شرح زیر می باشد:
- یک الگوی کسب و کار،
- یک مقاله، یک تحلیل
به دلیل اهمیت  موضوع GREEN ICT و نگاه رو به آِینده این موضوع، تصویب شد روز دوم همایش یک پنل به این موضوع اختصاص یابد.
همچنین برای انتخاب کیس ها چارچوب زیر مطرح شد:
مدیریت الگوهای ارائه شده با زنان باشد، کیس ها نوآوری داشته باشند و کارآفرینی باشند، گواهی استاندارد دریافت کرده باشند، صادرات آنها بررسی شود، بازار فورششان بررسی شود، و اینکه وجه تمایزشان با سایر رقبا در چه می باشد، چه میزان اشتغال ایجاد کرده اند، و نوآوری هایشان مطرح شود.
از تعداد 21 کیس رسیده 8 کیس در جلسه کمیته علمی بررسی شدند که 3 مورد آنها به صورت قطعی تایید شده اند. تعدادی از کیس ها از طریق ایمیل در اختیار اعضای کمیته قرار گرفته است تا نظرات آنها دریافت شود.
لازم به ذکر می باشد، اعضای کمیته علمی در رشت از مرداد ماه همکاری خود را به ط.ور رسمی آغاز نموده اند.