به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

ویژه نامه همایش کسب و کاز زنان در محیط زیست

ویژه نامه همایش در حال تدوین است. این ویژه نامه توسط نماینده گروه ارتباطات با توجه به تجربیات کسب شده در همایش های قبل در حال تهیه می باشد.