به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

آخرین جلسه کمیته علمی همایش برگزار شد

در آخرین جلسه کمیته علمی همایش کلیه مقالات و کیس های دریافت شده که مورد داوری اعضای کمیته علمی قرار گرفته بود، مطرح شد و تصمیم گیری در مورد آن ها براساس ارزیابی کمیته انجام شد. در این جلسه حاضرین با تأکید بر شاخص های مورد نظر  براساس محورهای پیش بینی شده در فراخوان نقطه نظرات خود را بیان کردند.

 

4  چکیده مقاله و نه مطالعه موردی  مورد تایید قرار گرفته است. که البته 5 مطالعه موردی دیگر در دست بررسی قرار گرفت و تایید نهایی  مقالات نیز منوط به بررسی اصل مقالات شد.